ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Έχοντας υπ’ όψιν: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» Τις διατάξεις του άρθρου 163…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Βουργαρέλι την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 12:00…
    Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 27ηη του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Βουργαρέλι, την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00…
Ο Δήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων  έχοντας υπόψη : - τις διατάξεις του άρθρου 58 και της παρ.1 του άρθρου 60 του ν.3584/2007 - τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 -…