Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. (Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων)

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. (Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων) συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 170.872,33€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 03/03/2016

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:28/03/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή

            Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

1.      Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

2.      Κοινοπραξίες ή συμπράξεις Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

οι οποίες έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τον Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α «Κοινωνική Οικονομία και  Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις».

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της υπηρεσίας  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 6.946,03€ και θα έχει ισχύ για εξήντα (60) ημέρες.

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-12-2016.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κα Αφροδίτη Μπασιούκα, Διεύθυνση Βουργαρέλι Άρτας, ΤΚ 47045 Τηλέφωνο: 2685360225, FAX 2685022223 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την 28/03/2016 και ώρα 10η πρωινή.

Για την παραλαβή των εγγράφων καταβάλλεται από τον αιτούντα στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων το ποσό των δέκα (10) ευρώ: με κατάθεση στο ταμείο του Δήμου, με ταχυδρομική επιταγή, με κατάθεση στο λογαριασμό του Δήμου GR23 0172 4000 0054 0005 1127 397 στην Τράπεζα Πειραιώς.

Τα έξοδα Δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ