Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας Υδρομάστευσης Κτιστάδων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.    O Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας Υδρομάστευσης Κτιστάδων»με συνολικό Προϋπολογισμό 23.000,00 € με τον Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 18.699,19 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

2.       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας στο Βουργαρέλι Άρτας, μέχρι τις 03/09/2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίεςστο τηλέφωνο 26853-60216, FAXεπικοινωνίας 26850-22223, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Σάββας Φαίδων.

3.        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/09/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4.       Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α.  ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω ανεξάρτητα από την έδρα τους για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

β. αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μ.Ε.Ε.Π. της χώρας τους που καλύπτουν τις κατηγορίες και τις τάξεις του έργου.

γ.   αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο στην χώρα τους όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών.

δ.   Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

5.       Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 373,98 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6.       To έργο θα χρηματοδοτηθείαπό τα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ του Δήμου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.       

7.       Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ