ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Έχοντας υπ’ όψιν: -          Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» -          Τις διατάξεις του…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Με την υπ' αριθμ. 4791/03-09-2019 Απόφαση Δημάρχου, ορίζονται: Α. οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, με θητεία από 01-09-2019 μέχρι 28-02-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,…
        Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 2ηη του μηνός Οκτωρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα…
Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 23ηη του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00…
Στις 26, 27 και στις 28 Σεπτεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο, το 9ο Συνέδριο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.: "Όραμα, σχεδιασμός και πολιτικές για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και Απομονωμένων Περιοχών".…