ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Α/Α ΑΠΟΦ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. 100 Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 20/2020 μελέτης: «Συντήρηση και αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» 2. 101 Περί τροποποίησης της υποβληθείσας αίτησης…
Α/Α ΑΠΟΦ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. 88 Περί μη υπολογισμού προσαυξήσεων τελών  λόγω κορωνοϊού 2. 89 Περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 2: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς περιορισμένης…
  1. 65 Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.000,00€ από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», για προμήθειες…
    1.  ΑΠΟΦ. 15 Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2020  2. 16 Περί ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων στο πλαίσιο ολοκλήρωσης…
  Θέμα 1 ΑΑ 68 Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών  και κατακύρωση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης) Θέμα 2 ΑΑ 69 Περί σύναψης…
  Θέμα 1 ΑΑ 74 Εισήγηση αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 Θέμα 2 ΑΑ 75 Περί αιτήματος παραχώρησης τμήματος πλατείας Αγίων Αναργύρων, οικισμού Παλαιοκατούνου ΤΚ Παλαιοκατούνου Θέμα 3 ΑΑ…