ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (1094)

Υποκατηγορίες

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ

Ενέργειες Διαβούλευσης/ Ενημέρωσης της Υποψήφιας ΟΤΔ Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη για την προετοιμασία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

Προβολή άρθρων...

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ (4)

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύττει ότι την 2η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016  ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο  Βουργαρελίου, στο Βουργαρέλι, θα…
Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) σε  συνεργασία με το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, σας προσκαλεί την Τετάρτη  6-7-2016και ώρα 11:00 στoΔήμο Κεντρικών Τζουμέρκων (αίθουσα συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου…
O Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης   (Άρθρο 4.4.α του Ν.1418/84 και Άρθρο 6  του Π.Δ.609/85)  για την ανάδειξη…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύττει ότι την 5η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016  ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο  Βουργαρελίου, στο Βουργαρέλι, θα…
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΡΙΑ (3)
Το Νο 72/73 τεύχος του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ιούνιος/Ιούλιος 2016) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο από τη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στον…
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης για την εργασία Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης των Δ.Ε. Αγνάντων - Μελισσουργών»συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας…
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης για την εργασία «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης της  Δ.Ε. Αθαμανίας και Δ.Ε.  Θεοδωριάνων» συνολικής…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύττει ότι την 31η του μηνός  Μαΐου του έτους 2016  ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο  Βουργαρελίου, στο Βουργαρέλι, θα…
Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου…
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την προκήρυξη.

Οι Δήμοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Νομού Άρτας μας από κοινού έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία συγκρότησης Διαδημοτικής Σύμπραξης με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ TOY LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020. 

Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014-2020.

Η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικοοικονομικών φορέων, των πολιτών και των επιχειρηματιών  της περιοχής των δύο Δήμων  είναι καθοριστική για την προετοιμασία  στρατηγικής της τοπικής αναπτυξιακής, και την κατάρτιση του σχεδίου δράσης,  με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της περιοχής μας, την προώθηση της απασχόλησης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς της περιοχής, αλλά  και ο τοπικός πληθυσμός έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής, την προετοιμασία  στρατηγικής της τοπικής αναπτυξιακής όσο και μία καταρχήν εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντός τους.

Ενημερωτικό υλικό έχει αναρτηθεί κατ αρχάς στις ιστοσελίδες των δύο Δήμων (www.dhmosktzoumerkwn.gr & www.gkaraiskakis.gr). Άμεσα με τη σύσταση της διαδημοτικής σύμπραξης – ΟΤΔ αναμένεται να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη ιστοσελίδα. παράλληλα έχει αναρτηθεί φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής - συστηματικής καταγραφής του αρχικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην προτεινόμενη περιοχή τόσο για κοινωνικοοικονομικούς φορείς όσο και ιδιώτες

Τις αμέσως επόμενες ημέρες,  θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των δύο Δήμων το πρόγραμμα των ενεργειών ενημέρωσης και  διαβούλευσης τόσο για τη σύσταση της νέας ΟΤΔ όσο  και το σχεδιασμό  του νέου προγράμματος (περιοχή εφαρμογής, στρατηγικής ανάπτυξης, περιεχόμενο και τις δυνατότητες του νέου προγράμματος CLLD, κατηγορίες έργων, δικαιούχους, ποσοστά ενίσχυσης, επιλέξιμες, μη-επιλέξιμες δαπάνες, κλπ).

Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων            Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Το Νο 70/71 τεύχος του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Απρίλιος/Μάιος 2016) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο από τη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στον…
Το Νο 68/69 τεύχος του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φεβρουάριος/Μάρτιος 2016) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο από τη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στον…