Πρόσκληση σύγκλησης 26ης/04-11-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 4η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ, δια περιφοράς, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα τα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση τα υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

Θέμα 1

Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:«Βελτίωση δικτύου ύδρευσης και υδρομάστευση ΔΕ Αθαμανίας»

Θέμα 2

Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:«Συντήρηση νεκροταφείου Καταρράκτη ΤΚ Καταρράκτη»

Θέμα 3

Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:«Εργασίες αποπεράτωσης Πνευματικού Κέντρου Μικροσπηλιάς»

Θέμα 4

Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:«Βελτίωση βατότητας οδού προς Καταρράκτες Θεοδωριάνων»

Θέμα 5

Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτιωτικά έργα ΔΕ Αγνάντων-ΔΕ Μελισσουργών»

Θέμα 6

Περί καθορισμού πρόσθετων προσόντων πρόσληψης αναφορικά με τα θέσεις τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ΠΥΣ  33/2006 στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020

Θέμα 7

Περί επιβεβαίωσης τα ορθότητας των θέσεων τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ΠΥΣ  33/2006 στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020

Θέμα 8

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή στέγης δηµοτικού κτηρίου κεντρικής πλατείας Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων»

Θέμα 9

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού οικισμού Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Αθαμανίου»

Θέμα 10

Περί απευθείας ανάθεσης κατασκευής του έργου: «Βελτίωση υδρομάστευσης στην θέση “Κεφαλόβρυσο” Τ.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

Θέμα 11

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 12

Περί έγκρισης μελέτης 49/2020 του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από θέση Ομαλή Βουργαρελίου έως Οροπέδιο Βουργαρελίου (θέση Λυκενάκι) Τ.Κ. Βουργαρελίου τουΔήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»  

Θέμα 13

Περί έγκρισης μελέτης 50/2020 του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από Κάτω Καταφύγιο Θεοδωριάνων έως Κάτω Κωστηλάτα Θεοδωριάνων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων