Πρόσκληση σύγκλησης 22ης/27-11-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Βουργαρέλι την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 12:00 μ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019

Θέμα 2

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και εντολή ενέργειας νομίμων για την  υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αναφορικά με αγωγή ενώπιων του Ειρηνοδικείου Άρτας (αποζημίωσης από αυτοκίνητο – Β. Καρύδης – Κ. Αηδόνη)

Θέμα 3

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και εντολή ενέργειας νομίμων για την  υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αναφορικά με αγωγή του Αντωνίου Παύλου κατά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 4

Περί αποδοχής δωρεάς πυροσβεστικού οχήματος (ΑΠ 20653 Φ. ΠΣ. 1717/30-04-2019)

Θέμα 5

Περί διόρθωσης βεβαιωτικών καταλόγων σχετικά με τη σύμβαση της εταιρείας ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ ΑΕ

Θέμα 6

Περί μείωσης τελών ενοικίου σε κατάστημα που στεγάζεται σε ακίνητο του Δήμου, στη θέση «ΣΑΛΤΣ» ΤΚ Αγνάντων

Θέμα 7

Περί επανεξέτασης αιτήματος της κας Ευανθίας Παπαθανάση για μεταβίβαση καταστήματος κεντρικής πλατείας Αγνάντων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος