Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (15/2019) 27-11-2019

    Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 27ηη του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

1.

ΘΕΜΑ

Περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών

2.

ΘΕΜΑ

Περί καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών των Ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το έτος 2020.

3.

ΘΕΜΑ

Περί μείωσης τελών ενοικίου σε κατάστημα που στεγάζεται σε ακίνητο του Δήμου, στη θέση «Σάλτς» Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρ. Τζουμέρκων Ν. Άρτας.

4.

ΘΕΜΑ

Περί διόρθωσης βεβαιωτικών καταλόγων σχετικά με τη σύμβαση της εταιρείας «Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε.»

5.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2019

6.

ΘΕΜΑ

Επί επανεξέτασης αιτήματος της κ. Παπαθανάση Ευανθίας για μεταβίβαση καταστήματος  στην Τ.Κ. Αγνάντων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων

7.

ΘΕΜΑ

Περί γνωµοδότησης για µεταβολές Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021

8.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης ποσού 5.391,90 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων  έτους 2019

9.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης(β’ κατανομή) ποσού 17.463,76 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2019

10.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης(γ’ κατανομή) ποσού 20.159,71 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2019

11.

ΘΕΜΑ

Περί ορισµού ορκωτού ελεγκτή- λογιστή για το έτος 2019 στην Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων

12.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κουκκουλίων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

13.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Βελτιωτικά έργα Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

14.

ΘΕΜΑ

Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου: «Φωτισμός μονοπατιού και καταρρακτών στην Τ.Κ. Καταρράκτη» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας και ορισμού εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής

15.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας και της Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας στο πλαίσιο του έργου«Βελτίωση – αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων»

16.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελετών: 1. «Διαμόρφωση χώρων νέων παιδικών χαρών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», 2. «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δ.Ε. Αγνάντων» 3. Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δ.Ε. Αθαμανίας 4. Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

17.

ΘΕΜΑ

Περί τροποποίησης της αρ. 228/2016 απόφ. Δ.Σ. και της αρχικής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων η οποία είχε υποβληθεί στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 4370/09-09-2016 Πρόσκλησης στα πλαίσια του Άξονα 1 του Μέτρου 2 «Συμπληρωματική Πρόσκληση στην Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», του Πράσινου Ταμείου

18.

ΘΕΜΑ

Περί χαρακτηρισμού του δρόμου «Κουκκούλια – Μέγα Αμπέλι – Γέφυρα Πλάκας» ως δημοτικού

19.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής ένταξης της πράξης 0011365907 με τίτλο: «Βελτίωση – αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) - Υπομέτρο 19.2 του μέτρου 19 Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοκ)

20.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Α.Π. «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» στα πλαίσια της πρόσκλησης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» και

Έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης «Αναβάθμιση προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας»

21.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Α.Π. «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων», στα πλαίσια της πρόσκλησης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»  και

Έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης «Αναβάθμιση μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας »

22.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Καταρράκτη» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

23.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας εσωτερικού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

24.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Ομαλής στη θέση “Δρακότρυπα” της T.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

25.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της T.Κ. Κυψέλης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

26.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Αθαμάνιο – Θεοδώριανα, θέση Αγία Κυριακή» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

27.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από οικισμό Παλαιοχωρίου διαμέσου Γκούρας προς οικισμό Παναγιάς στην Τ.Κ. Καψάλων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

28.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας από καταστροφικές δράσεις πλημμυρών το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2017»

29.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Καταρράκτη» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ