Εξόφληση προμηθευτών του Δήμου μέσω τραπέζης

Ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων καλεί τους προμηθευτές του να προσκομίσουν, στην οικονομική υπηρεσία, φωτοτυπία του ΙΒΑΝ τράπεζας και υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει ότι επιθυμεί να πληρώνεται μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού, προκειμένου στο εξής οι πληρωμές να γίνονται διατραπεζικά.