Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του υποέργου 2: «Εξοπλισμός παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας Κουκκουλίων» της πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΩΝ»

 Ο Δικαιούχος Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων   διακηρύττει ότι την 17η του μηνός  Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  (λήξη  παράδοσης  των  προσφορών)  στο  Δημαρχείο Βουργαρελίου,  θα  διεξαχθεί  με  Ανοικτή Δημοπρασία συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  για την προμήθεια  με τίτλο: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΩΝ».  Η εν λόγω σύμβαση συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Π.Δ.Ε 

Η εν λόγω σύμβαση σαν υποέργο 2 περιλαμβάνεται στην Πράξη: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΩΝ». με αριθμ. πρωτ. 4096/26-05-2016 απόφαση ένταξης της πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020, και συγκεκριμένα από την ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210021  και  κωδικό ΟΠΣΑΑ: 949112.  Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 70 7135.005 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων.

 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του εξοπλισμού παιδικής χαράς της κεντρικής Πλατείας Κουκκουλίων, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 78/2018 του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ανέρχεται στο ποσό των  39.500,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 48.980,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν  i. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. ii. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  iii.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στο Δημαρχείο στο Βουργαρέλι  την 17-04-2019, ώρα 10:00πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 1704-2019 και ώρα 10:00πμ Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης:  την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρα  86 και 117 του Ν. 4412/2016). Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής στον διαγωνισμό Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη υπογραφή της Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες  μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων επικοινωνώντας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Μαυρίκης στο τηλ. 2685360225 και στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   .

Τα έγγραφα της δημοπρασίας είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.dhmosktzoumerkwn.gr

Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: https://diavgeia.gov.gr/f/ktzoumerka , στον δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr  (κωδ. Φορέα 6145) στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων και προκηρύξεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

Μαρίνος Γαρνέλης