Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ 29/01/19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  1/2019

    Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 29η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

  •  Πριν τη συζήτηση των θεμάτων του Δ. Σ. θα προηγηθεί παρουσίαση των καθηγητών Ε.Μ.Π. και συνεργατών τους, για συνεργασία και σύνταξη σχετικών μελετών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (διάρκειας τουλάχιστον μισής ώρας περίπου 14.30 μ.μ. –15.00 μ.μ.)
  •  
1.

ΘΕΜΑ

«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) σύμφωνα με το ν.4555/2018».

2.

ΘΕΜΑ

Περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου και σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού για την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σε οργανικές μονάδες μόνιμου προσωπικού.

3.

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού υπολόγου στην Τράπεζα Πειραιώς για κωδικούς winbank.

4.

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού υπολόγου από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για εξόφληση λογαριασμών έργων.

5.

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπών: α) Παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 β) Παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016» γ) Παραλαβής ανταλλακτικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το έτος 2019

6.

ΘΕΜΑ

Περί εφαρμογής των άρθρων 180 και 182-184 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄), «Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”» - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

7.

ΘΕΜΑ

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου του ν.4583/2018. – Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

8.

ΘΕΜΑ

Παροχή Συναίνεσης για Διέλευση από Δημοτικές Εκτάσεις του Δήμου, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Προγράμματος Γεωφυσικών Καταγραφών δύο διαστάσεων (2D) στην περιοχή Άρτας-Πρέβεζας βάσει του Ν.4526/2018, (ΦΕΚ Α΄48/16.03.2018), στην εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια. – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

(για ενημέρωση και λήψη απόφασης σε ξεχωριστή συζήτηση λόγω της σοβαρότητας του θέματος).

9.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής μικρών έργων - εργασιών συντήρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

10.

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπής Συντήρησης, επισκευής οχημάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

11.

ΘΕΜΑ

Περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας και καθαρισμού δρόμων άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 3979/16-07-2011 ΦΕΚ 138 Α

12.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών

13.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προϋπολογισμού και σχεδίου δράσης του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

14.

ΘΕΜΑ

Περί στοχοθεσίας  Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

15.

ΘΕΜΑ

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και στα Ν.Π.Ι.Δ.

16.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την κατασκευή του έργου: «Βελτιωτικά έργα Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου», του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, ποσού 103.900,00 €

17.

ΘΕΜΑ

Περί απόφασης έγκρισης για την ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 016 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία.

18.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας,της αναδόχου τεχνικής εταιρίας κ. Λ. Βερλέκης & ΣΙΑ Ο.Ε.

19.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Γραικικού»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρταςτης αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης κ. Φελέκη Ευάγγελου ΕΔΕ.

20.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης λόγω πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Βουργαρελίου»του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας

21.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Μελισσουργών»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, του αναδόχου κ. Χριστόφορος Μπουζάνης-Ε.Δ.Ε.

22.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Βελτίωση βατότητας εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Βουργαρελίου-Οικισμός Παλαιοχωρίου»του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας.

23.

 

Έγκριση μελέτης 91/2018 του έργου «Αντικατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στη θέση “Κολοσβάρα” στην ΤΚ Αγνάντων»του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας, προϋπολογισμού 43.200,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

24.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 2/2019 του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην ΤΚ Βουργαρελίου»του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας, προϋπολογισμού 43.200,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

25.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 4/2019 του έργου ««Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 35.000,00 € , συνοπτικός διαγωνισμός

26.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 5/2019 του έργου «Βελτίωση βατότητας εσωτερικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Αγνάντων»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας,προϋπολογισμού 40.000,00 € , άρθρο 32

27.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων από καταστροφικές δράσεις πλημμυρών το 1ο 15/θήμερο του Ιανουαρίου 2017» από επιχορήγηση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

28.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπών προσωρινής Παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

29.

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών έτους 2019

30.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 39/04-01-2019 απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση της προμήθειας σετ ακρολέπιδων λεπίδας – Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης - Προϋπολογισμού: 700,60€

31.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 126/04-01-2019 απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση της προμήθειας δύο (2) σετ ακρολέπιδων λεπίδας – Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης - Προϋπολογισμού: 1.233,06€

32.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 28/04-01-2019 απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση της προμήθειας αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων – Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης - Προϋπολογισμού: 3.143,40€

33.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 29/04-01-2019 απόφασης Δημάρχου για την μίσθωση φορτηγών οχημάτων για την μεταφορά αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων - Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης - Προϋπολογισμού: 1.364,00€

34.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 138/14-01-2019 απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για την Τοπική Κοινότητα Τετρακώμου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων λόγω έκτακτης ανάγκης - Προϋπολογισμού: 1.330,99€

35.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 38/04-01-2019 απόφασης Δημάρχου για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, λόγω έντονων χιονοπτώσεων και παγετού - Προϋπολογισμού: 22.940,00€

36.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 68/09-01-2019 απόφασης Δημάρχου για την μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας οδών λόγω έντονων χιονοπτώσεων και παγετού (έκτακτη ανάγκη) - Προϋπολογισμού: 19.964,00€

37.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 79/10-01-2019 απόφασης Δημάρχου για την μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας οδών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έκτακτη ανάγκη) - Προϋπολογισμού: 4.340,00€

38.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 160/15-01-2019 απόφασης Δημάρχου για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων και θυελλωδών ανέμων και συγκεκριμένα την αποκατάσταση της βατότητας οδών (καθαρισμοί δρόμων – άρση καταπτώσεων)- Προϋπολογισμού: 7.712,80€

39.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών εργασιών

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΧΑΧΟΥΛΗΣ