Ηλεκτρονικός ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών) για το έτος 2016» για τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και για τα Νομικά του πρόσωπα, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 133.963,34 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης (α) για τα καύσιμα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης) και (β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολό τους σύμφωνα µε τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

          Υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2016 του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και των Νομικών του Προσώπων και θα υπάρξει και σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

          Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι: πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και ελαιολιπαντικά.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς  ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. μέχρι την 01/04/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00µµ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 08/04/2016 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:30πµ. µέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασχολούνται µε την εμπορία και διάθεση καυσίμων-λιπαντικών.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να  διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής  ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίµων και λιπαντικών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά ομάδα.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, εφ' όσον η προσφορά καλύπτει  το σύνολο των ειδών, ορίζεται σε ποσοστό 2% (δύο επί τοις εκατό) της προεκτιμούμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α. επί του συνόλου της δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών.

Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% (πέντε επί τοις εκατό) της συμβατικής αξίας µε τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της. Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις µε τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.dhmosktzoumerkwn.gr και www.promitheus.gov.gr. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του ∆ήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο τηλέφωνο 2685360225.