Προκήρυξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, που εδρεύει στο Βουργαρέλι-Νομού Άρτας. Ακολουθεί η προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.