Διακήρυξη Δημοπρασίας Υποέργου 1: "Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κουκουλίων"

 

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύττει ότι την 12/05/2015 του μηνός  Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Βουργαρελίου, στο Βουργαρέλι Άρτας, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 4072/12, Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014 & Ν. 4281/2014 κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του υποέργου 1 με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ» στα πλαίσια της πράξης : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ»

 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 949112

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 449.115,26 ευρώ   (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 132.195,30  ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

α) κατηγορία Οδοποιία  με προϋπολογισμό 121.864,68 ευρώ   (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης19/2014 Ιδιωτών Μελετητών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ανέρχεται στο ποσό των 703.175,24 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 867.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση, Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Βουργαρέλι, μέχρι τις 07/05/2015 .

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

                1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.   Εγγεγραμμένες 

α.1.       Εγγεγραμμένες   στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω ανεξάρτητα από την έδρα τους για έργα κατηγορίας Οδοποιίας

α.2.       Εγγεγραμμένες   στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν και  στην 1 τάξη και άνω ανεξάρτητα από την έδρα τους για έργα κατηγορίας Οικοδομικά      

α.3.       Εγγεγραμμένες   στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν και στην Α2 τάξη και άνω ανεξάρτητα από την έδρα τους για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά

 

β.Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.   Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 

                 2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας

                  3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4.1. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη  Α1   του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

4.2Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην  τάξη  Α1   του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)[1].

                  5.   Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α. δηλαδή 14.097,56 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μηνών.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8: 2015ΣΕ28280057)

Δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, αρμόδιος υπάλληλος Δημήτριος Χατζηθεολόγου (τηλ.: 2685360226  Φαξ: 2685022223), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


[1]      Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται.

Την μελέτη του έργου μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ