ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 2/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2014

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο καθώς και στα τηλέφωνα: 2685360216 κα Ελένη Σολούπη και 2685360215 κος Κωνσταντίνος Λαμπράκης.