Σύναψη Σύμβασης Εγασίας Ορισμένου Χρόνου (2µηνη)

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
          

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206  του Ν.3584/2007
  2. Τις διατάξεις του άρθρου14 του Ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999  
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.  
  4. Την  υπ΄αριθµ.30/2014  απόφαση    του  Δηµοτικού  Συµβουλίου  του  Δήµου Κεντρικών Τζουµέρκων µε θέµα: «Περί πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».  
  5. Τον  Οργανισµό  Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήµου  Κεντρικών  Τζουµέρκων (ΦΕΚ/2789/τ.Β'/15-10-2012).  
  6. Την  υπ΄αριθµ.  1639/10-2-2014  βεβαίωση  του  Δηµάρχου  του  Δήµου Κεντρικών Τζουµέρκων για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.

 

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (2µηνη), ενός (1) ατόµου και συγκεκριµένα:
 

Ειδικότητες

Διάρκεια σύμβασης

   Αριθμός Ατόμων

ΧειριστώνΜηχανημάτων Έργων Ισοπεδωτής  Γαιών-Γκρειντερ (Ομάδας Ζ, Τάξης Γ)

2 μήνες

1

Η πρόσληψη προσωπικού κρίνεται αναγκαία διότι υπάρχει έλλειψη της ανωτέρω ειδικοτήτας στον Δήµο. Επιπλέον λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκων, πτώσεων βράχων και φερτών υλικών, χιονοπτώσεων κ.α. η πρόσληψη χειριστή της ανωτέρω ειδικότητας κρίνεται αναγκαία για την αντιµετώπιση τέτοιων περιπτώσεων. Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής για τους Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων τύπου Γκρειτερ είναι τα εξής:
 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδα Ζ΄ τάξη Γ΄ σύµφωνα µε το π.δ. 31/1990.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική και  
γ)  οµώνυµος  ή  αντίστοιχος  τίτλος  ΙΕΚ  ή  Τεχνικού  Επαγγελµατικού  Εκπαιδευτηρίου  Α΄  ή  Β΄ κύκλου  σπουδών  ή  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού  Επαγγελµατικού  Λυκείου  ή
Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας

Ή
 οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης    κατώτερης τεχνικής σχολής της
ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής

Ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης