Πρόσκληση 15ης/17-06-2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, και του άρθρου 75 του ν. 3852/10 ως εξής:

 

Θέμα 1ο

Περί έγκρισης των Πρακτικών Ι και ΙΙ της ανοικτής διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ  για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων (σύμβαση 2024) και προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης)»

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης των Πρακτικών Ι και ΙΙ της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων