Πρόσκληση 14ης/11-06-2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, και του άρθρου 75 του ν. 3852/10 ως εξής:

 

Θέμα 1ο

Ακύρωση του διαγωνισμού με ΑΑ 205979,205979,1 και με τίτλο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΔΕ Αγνάντων και ΔΕ Αθαμανίας» στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και δημιουργία νέου

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 17/2024 μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Βουργαρελίου»

Θέμα 3ο

Περί 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Αθαμάνιο – Παλαιοκάτουνο – Τετράκωμο)»

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Θέμα 5ο

Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ Άρτας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και του Δήμου Γεώργιου Καραϊσκάκη για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση - συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2024»

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων