Πρόσκληση 13ης/28-05-2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η  μεσημβρινή για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, και του άρθρου 75 του ν. 3852/10 ως εξής:

 

Θέμα 1ο

Περί έγκρισης της παράτασης χρόνου διάρκειας ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των οικονομικών φορέων που ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση για το έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδού από Καταφύγιο Θεοδωριάνων έως Κάτω Κωστηλάτα» και συνέχιση της διαδικασίας με αυτούς

Θέμα 2ο

Περί υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ήπειρος, στην με αριθμ. πρωτ. 1066/30-04-2024 Πρόσκληση με τίτλο: «Ίδρυση νέων Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου» - Κωδικός Πρόσκλησης; ΗΠ-040- Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 7473

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Υδρομάστευση στη θέση «Χουλιάρα – Ξηρικόν ΤΚ Λεπιανών»

Θέμα 4ο

Περί 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών ΔΕ Θεοδωριάνων»

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης παράτασης και 2ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη: «Βελτιωτικά έργα Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Νομού Άρτας»

Θέμα 6ο

Περί 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ Παλαιοκατούνου»

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης Απολογισμού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το οικονομικό έτος 2023

Θέμα 8ο

Περί πρόσληψης ενός (1) ατόμου στο Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Δ.Υ.Π.Α.)

Θέμα 9ο

Περί λήψης απόφασης προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας (άρθρο 107 Ν.4483/17) έτους 2024 (διάρκειας σύμβασης δύο μήνες)

 

Θέμα 10ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για  τον καθορισμό των τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις Δημοτικές Κοινότητες (Αγνάντων,  Ανεμορράχης, Καταρράκτη και Μικροσπηλιάς) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 11ο

Εισήγηση αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2024

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων