Πρόσκληση 8ης/30-04-2024 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι στις 30 του μηνόςΑπριλίου 2024, ημέραΤρίτη και ώρα14:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Α’87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 21217/ΦΕΚ Τεύχος Β 2301/08.04.2023, το άρθρο 11 του Ν. 5043/ ΦΕΚ Α’ 91/13.04.2023, όπως τροποποίησε την παρ.1 άρθρου 67 και παρ.1 άρθρου 167 ν.3852/2010, τα άρθρα 4 και 6 του Ν. 5056/ ΦΕΚ A' 163/06.10.2023, και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασηςστα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2024

2

ΘΕΜΑ

Κατάθεση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας και ορισμός υπεύθύνων κίνησης λογαριασμών

3

ΘΕΜΑ

Ορισμός υπευθύνων κίνησης – υπολόγων διαχειριστών λογαριασμών πάγιας προκαταβολής ανά Δημοτική Κοινότητα

4

ΘΕΜΑ

Περί εκταμίευσης πάγιας προκαταβολής από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5

ΘΕΜΑ

Περί διαγραφής προσαυξήσεων επί των βεβαιωμένων οφειλών (τελών ύδρευσης,ταφείων, βοσκής κ.λ.π.) πριν την 1η/01/2011(N. 3852/2010), βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006

6

ΘΕΜΑ

Έγκριση Έκθεσης Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων (που μεταβιβάζονται στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων) του καταργούμενου νομικού προσώπου «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

7

ΘΕΜΑ

Περί µείωσης τελών ενοικίου σε κατάστηµα που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο, στον οικισμό Αγνάντων της Δ.Κ. Αγνάντων (Κεντρική Πλατεία Αγνάντων, θέση Κοιμήσεως της Θεοτόκου), για το έτος 2024

8

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης σύμβασης παράτασης μίσθωσης ακινήτου (Δημοτικού Σχολείου Κυψέλης) ιδιοκτησίας Εκκλησιαστικής Επιτροπής I.N. Αγίου Νικολάου Κυψέλης, από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

9

ΘΕΜΑ

Περί κατανομής πίστωσης ποσού 21.437,79 € από το ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2024 – Β΄ Κατανομή

10

ΘΕΜΑ

Περί σύμφωνης γνώμης εγκατάστασης ΑΤΜ της εταιρείας “EURONETSERVICES” στην είσοδο του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

11

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης για νέα παροχή σύνδεσης στο Δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ στην Δ.Κ. Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

12

ΘΕΜΑ

Περί επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη θέση «Ανεμορράχη Άρτας» της Δ.Κ. Ανεμορράχης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ποσού 1.157,42 €

13

ΘΕΜΑ

Περί επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη θέση «Ανεμορράχη Άρτας» της Δ.Κ. Ανεμορράχης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ποσού 4.629,66 €

14

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης για την έκδοση του 25ου Τεύχους των Τζουμερκιώτικων Χρονικών (Ι.Λ.Ε.Τ.)

15

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προσωρινής µεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Παλαιοκατούνου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου για το σχολικό έτος 2024-2025

16

ΘΕΜΑ

«Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση για διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ, για Απασχόληση στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων για την περίοδο 2024-2025»

17

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 648/12.02.2024 απόφασης Δημάρχου “Περί ανάθεσης της υπηρεσίας ελέγχου καταλληλότητας πόσιμου ύδατος και την προμήθεια χλωρίου λόγω έκτακτης ανάγκης”  στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

18

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1577/24.04.2024 απόφασης Δημάρχου “Περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, ισχυροί άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 21/04/2024 και στις 22/04/2024 στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων”

19

ΘΕΜΑ

Περί καθορισμού θέσης στάθμευσης ατόμων με αναπηρία μεγαλύτερη του 25% στην πλατεία Κτιστάδων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

20

ΘΕΜΑ

Παραχώρηση κατά χρήση τμήματος της πλατείας του οικισμού Ανεμορράχης της Δ.Κ. Ανεμορράχης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

21

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης χρήσης κλειστού Δημοτικού Σχολείου Αμπελίων Παλαιοκατούνου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στον Πολιτιστικό – Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αμπελίων – Γιαννιτσίου – Αγίου Στεφάνου) «Η ΑΒΑΡΙΤΣΑ»

22

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, στην Δ.Κ. Αγνάντων (Ράματα – Φράστα) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, σύμφωνα με το άρθρο 196 του Ν.4555/18 χωρίς δημοπρασία, με πρόσοδο κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ

23

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2024

24

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης  για τον βομβαρδισμό του Βουργαρελίου, στην Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

25

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης καλοκαιρινών δραστηριοτήτων στο Κέντρο Άθλησης και Αναψυχής Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

26

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης της θεατρικής παράστασης «Το πιο όμορφο σπίτι του κόσμου» από την Ομάδα «Κουκλοθέατρο Αντράλα» (2 θεατρικές παραστάσεις)

27

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης της μουσικοθεατρικής παράστασης «Nτόρτια Λέλουδα κι Εξάρες»

28

ΘΕΜΑ

Πεί έγκρισης προμήθειας  βιβλίων με τίτλο: «Χρονικόν του χωριού Μελισσουργοί»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΑΜΟΥΛΗ – ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ