Πρόσκληση 5ης/06-03-2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 6η του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, και του άρθρου 75 του ν. 3852/10 ως εξής:

Θέμα 1ο

Εισήγηση Δημοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2024 Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 2ο

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προϋπολογισμού μικρότερου του 1.000.000€ για το έτος 2024

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος στην πλατεία «Κάμπος» της ΤΚ Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 4ο

Περί εκμίσθωσης Τουριστικού Περιπτέρου Καταρράκτη στην Δ.Κ. Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων