Πρόσκληση 3ης/05-02-2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 5η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, και του άρθρου 75 του ν. 3852/10 ως εξής:

 

Θέμα 1ο

Περί υποβολής αιτήματος για την κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη στον Α' κύκλο κινητικότητας 2024  στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Θέμα 2ο

Περί μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Παναγιάς της Τ.Κ Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 3ο

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Βελτιωτικά έργα υποδομής και περιβαλλοντικά έργα αναπλάσεων ΤΚ Καταρράκτη και ΤΚ Κουκκουλίων»

Θέμα 4ο

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Συντήρηση και αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 5ο

Περί παράτασης προθεσμίας παράδοσης της υπηρεσίας: «Τουριστική Προβολή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Δημιουργία και εκτύπωση χαρτών)»

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Βελτίωση – αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων»

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση υποδομών εγγείων βελτιώσεων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 8ο

Περί αποδοχής ένταξης του έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού προς Ιερό Ναό Αναλήψεως Γουριανών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

Θέμα 9ο

Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης για την ανάθεση της υπηρεσίας ελέγχου καταλληλότητας πόσιμου ύδατος και την προμήθεια χλωρίου λόγω έκτακτης ανάγκης

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων