Πρόσκληση 2ης/29-01-2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, και του άρθρου 75 του ν. 3852/10 ως εξής:

 

Θέμα 1ο

Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2024

Θέμα 2ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο  για τον καθορισμό τέλους ύδρευσηςτου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για το έτος 2024

Θέμα 3ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο  για τον καθορισμό συντελεστών τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,  για το έτος 2024

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη αναδόχου σύναψης δημόσιας σύμβασης της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών βιοκλιματικής αναβάθμισης κοινόχρηστων δημοτικών υποδομών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΤΠΔ)

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βιοκλιματική ανάπλαση χώρων στον οικισμό Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με βάση την παραδοσιακή αρχιτεκτονική για την πραγματοποίηση επετειακών εκδηλώσεων της κήρυξης της Επανάστασης του 1821»

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και Λαογραφικής Ιστορίας»

Θέμα 7ο

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 59/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, σε δημοτικό χώρο στον οικισμό Καταρράκτη, της Τ.Κ. Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 8ο

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1/2024 μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση-Ανακαίνιση Πολιτιστικού Κέντρου Αγνάντων (ΚΕΓΕ)»

Θέμα 9ο

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2/2024 μελέτης με τίτλο: «Μετατροπή  ανενεργού δημοτικού σχολείου Βαθυκάμπου Τ.Κ. Κεντρικού Δ.Ε. Αθαμανίας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο  σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης»

Θέμα 10ο

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 3/2024 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου Αγνάντων (ΚΕΓΕ)»

Θέμα 11ο

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 4/2024 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακά ευφυούς πολιτιστικού κέντρου  σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Θέμα 12ο

Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην πρόταση με τίτλο: «WALKing in ourancesTor’s TRACEs», και ακρωνύμιο «WALK.T.TRACE» με επικεφαλής εταίρο την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, που θα υποβληθεί στην 1 η Πρόσκληση του Προγράμματος INTERREGVI-A“Greece-Italy2021-2027” με τίτλο «CommonProjects»

Θέμα 13ο

Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην πρόταση με τίτλο: «NurturingAdvancedTourismandOutdoorInnovationthroughRegionalTrainingandFosteringInclusiveTourism», και ακρωνύμιο «NATOURFIT» με επικεφαλής εταίρο την «GAL Meridaunia»,  που θα υποβληθεί στην 1 η Πρόσκληση του Προγράμματος INTERREGVI-A“Greece-Italy2021-2027” με τίτλο «CommonProjects»

Θέμα 14ο

Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην πρόταση με τίτλο: «NeoGreekItalianNexus– BridgingRegionalIntegrity, Development, andGenerationalExperience», και ακρωνύμιο «NGIN-BRIDGE» με επικεφαλής εταίρο: «Union of the Municipalities of Grecìa Salentina», που θα υποβληθεί στην 1 η Πρόσκληση του Προγράμματος INTERREGVI-A“Greece-Italy2021-2027” με τίτλο «CommonProjects»

Θέμα 15ο

Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην πρόταση με τίτλο: «Smartandemotionaltourism» με επικεφαλής εταίρο: «C.N.A. NATIONAL CONFEDERATION OF CRAFTS AND SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES BARI»,  που θα υποβληθεί στην 1 η Πρόσκληση του Προγράμματος INTERREGVI-A“Greece-Italy2021-2027” με τίτλο «CommonProjects»

Θέμα 16ο

Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην πρόταση με τίτλο: «DarkSkyforVisibleSustainability», με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, που θα υποβληθεί στην 1 η Πρόσκληση του Προγράμματος INTERREGVI-A“Greece-Italy2021-2027” με τίτλο «CommonProjects»

Θέμα 17ο

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς, για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας απόδοσης δημοτικού τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων επιχειρήσεων και παρεπιδημούντων

Θέμα 18ο

Περί έγκρισης πληρωμής του τέλους υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων Ν.4495/2017 για την αλλαγή χρήσης υφιστάμενου ισόγειου δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Βλάγκαδα ΤΚ Καταρράκτη, της ΔΕ Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 19ο

Περί έγκρισης  πληρωμής αναλογούσας συμμετοχής του Δήμου  για τη χορήγηση νέας παροχής και τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης ακινήτου στον οικισμό Βουργαρέλι ΤΚ Βουργαρελίου 

Θέμα 20ο

Αποδοχή δωρεάς κατά χρήση του κτηρίου  «Τελωνείου» στον οικισμό Κρυονερίου ΤΚ Κεντρικού από τον «Σύλλογο διατήρησης και προώθησης της παράδοσης και ανάπτυξης της υπαίθρου «Το Κρυονέρι»»

Θέμα 21ο

Περί αποδοχής της υπ’ αριθμ. 181/25-01-2024 απόφασης  της Περιφέρειας Ηπείρου – ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος  - περί ένταξης των Πράξεων με κωδικούς ΟΠΣΑΑ 0045934476 καο 0045932885 με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2022

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων