Πρόσκληση 1ης/23-01-2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, και του άρθρου 75 του ν. 3852/10 ως εξής:

 

Θέμα 1ο

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης  άσκησης αίτησης ακύρωσης και αναστολής, ενώπιον του ΣτΕ και κατά των 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, από κοινού με την ΚΕΔΕ και ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων

Θέμα 3ο

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αναφορικά με την υπόθεση διαχείρισης αδέσποτων ζώων στη ΔΕ Αγνάντων

Θέμα 4ο

Περί αποδοχής ένταξης της Πράξης:  «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας δημοτικής οδού των οικισμών Κονάκια (Σκέζα) και Μακρυκάμπου (Καταφύγιο) της Τ.Κ. Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 – Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ

Θέμα 5ο

Περί αποδοχής ένταξης της Πράξης:  «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας δημοτικής οδού των οικισμών “Αθαμάνιο” και “Σκαλούλα” Τ.Κ. Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 – Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ

Θέμα 6ο

Περί απαλλαγής υπολόγου ΧΕΠ 1172/2023

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Άμεση κατασκευή τεχνικού απορροής όμβριων για την προστασία κατοικίας από πλημμυρικά φαινόμενα της Τ.Κ. Καψάλων» - Ανάδοχος: Γιάννα Γαλάνη

Θέμα 8ο

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 6391/28-12-2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα τον μήνα Δεκέμβριο (κατολισθήσεις, καταπτώσεις) στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 9ο

Περί ορισμού διαχειριστικής επιτροπής κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Παλούκης Κωνσταντίνος»

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων