Πρόσκληση 19ης/13-12-2023 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι στις 13 του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 21217/ΦΕΚ Τεύχος Β 2301/08.04.2023, το άρθρο 11 του Ν. 5043/ ΦΕΚ Α’ 91/13.04.2023, όπως τροποποίησε την παρ.1 άρθρου 67 και παρ.1 άρθρου 167 ν.3852/2010και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασηςστα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί (10ης) αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023

2

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσεως του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, οικονομικού έτους  2022         

4

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Απολογισμού του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, οικονομικού έτους  2022         

5

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Απολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, οικονομικού έτους  2022         

6

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Απολογισμού του Συνδέσμου Ορεινών Δήμων Περιοχής Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη από Πηγές Βρυζοκαλάμου, οικονομικού έτους 2021

7

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Απολογισμού του Συνδέσμου Ορεινών Δήμων Περιοχής Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη από Πηγές Βρυζοκαλάμου, οικονομικού έτους 2022

8

ΘΕΜΑ

«Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το σχολικό έτος 2024 – 2025»

9

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 32.156,69 € από το ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023 – Δ΄ Κατανομή

10

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 114.750,00 € από το ΥΠ.ΕΣ, για το έργο: «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας δημοτικής οδού των οικισμών Κονάκια (Σκέζα) και Μακρυκάμπου (Καταφύγιο) της Τ.Κ. Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

11

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 95.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ., για το έργο: «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας δημοτικής οδού των οικισμών “Αθαμάνιο” και “Σκαλούλα” Τ.Κ. Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

12

ΘΕΜΑ

Περί 1ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

13

ΘΕΜΑ

Περί 5ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Αθαμανίου και Τ.Κ. Τετρακώμου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

14

ΘΕΜΑ

Περί 1ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: ««Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Ε. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

    15

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

16

ΘΕΜΑ

Περί ονομασίας οδού στην Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Κατόπιν των περιορισμών - απαγορεύσεων που βάσει νομοθεσίας επιβάλλονται λόγω προεκλογικής περιόδου, τα προς συζήτηση θέματα αναφέρονται είτε σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (άρθρο 65, παρ. 5  του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014) είτε σε θέματα όπου η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προβλέπεται υποχρεωτικά από ειδικότερες διατάξεις ή ορίζονται προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να ληφθεί όπως είναι ενδεικτικά οι αποφάσεις ψήφισης προϋπολογισμού, έγκρισης οικονομικών καταστάσεων, αναμόρφωσης προϋπολογισμού κ.λ.π.. εγγραφή πιστώσεων για διενέργεια προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είτε σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας των πολιτών, είτε στην απρόσκοπτη συνέχεια εκτέλεσης συμβάσεων (ΥΠ.ΕΣ. 46197/18.06.2019).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ