Πρόσκληση 18ης/13-12-2023 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι στις 13 του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 21217/ΦΕΚ Τεύχος Β 2301/08.04.2023, το άρθρο 11 του Ν. 5043/ ΦΕΚ Α’ 91/13.04.2023, όπως τροποποίησε την παρ.1 άρθρου 67 και παρ.1 άρθρου 167 ν.3852/2010και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασηςστα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, οικονομικού έτους 2022         

 

Κατόπιν των περιορισμών - απαγορεύσεων που βάσει νομοθεσίας επιβάλλονται λόγω προεκλογικής περιόδου, τα προς συζήτηση θέματα αναφέρονται είτε σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (άρθρο 65, παρ. 5  του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014) είτε σε θέματα όπου η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προβλέπεται υποχρεωτικά από ειδικότερες διατάξεις ή ορίζονται προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να ληφθεί όπως είναι ενδεικτικά οι αποφάσεις ψήφισης προϋπολογισμού, έγκρισης οικονομικών καταστάσεων, αναμόρφωσης προϋπολογισμού κ.λ.π.. εγγραφή πιστώσεων για διενέργεια προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είτε σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας των πολιτών, είτε στην απρόσκοπτη συνέχεια εκτέλεσης συμβάσεων (ΥΠ.ΕΣ. 46197/18.06.2019).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ