Πρόσκληση 40ης/13-12-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μετά μεσημβρίας, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

 

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης - τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2023

Θέμα 2

Περί αποδοχής ένταξης της Πράξης:  «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας δημοτικής οδού των οικισμών Κονάκια (Σκέζα) και Μακρυκάμπου (Καταφύγιο) της Τ.Κ. Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 – Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ

Θέμα 3

Περί αποδοχής ένταξης της Πράξης:  «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας δημοτικής οδού των οικισμών “Αθαμάνιο” και “Σκαλούλα” Τ.Κ. Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 – Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση υποδομών εγγείων βελτιώσεων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 5

Περί αποδοχής κληρονομιάς Ν. Κατσαούνη

Θέμα 6

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Θέμα 7

Περί ορισμού υπολόγου ΧΕΠ

Θέμα 8

Περί περαίωσης των εργασιών της σύμβασης και παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη αποτύπωσης φωτιστικών σωμάτων Δημοτικού φωτισμού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και προμήθειας φωτιστικών μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος