Πρόσκληση 39ης/04-12-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

Θέμα 1

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του Οικονομικού Έτους 2022 του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος