Πρόσκληση 17ης/28-11-2023 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι στις28 του μηνόςΝοεμβρίου 2023, ημέραΤρίτη και ώρα14:30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 21217/ΦΕΚ Τεύχος Β 2301/08.04.2023, το άρθρο 11 του Ν. 5043/ ΦΕΚ Α’ 91/13.04.2023, όπως τροποποίησε την παρ.1 άρθρου 67 και παρ.1 άρθρου 167 ν.3852/2010και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασηςστα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

     1

ΘΕΜΑ

Περί (9ης) αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023

2

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού του έτους Δ’ 2022 και Α’ και Β΄τριμήνων οικονομικού έτους 2023του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

3

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 8/2023 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

4

ΘΕΜΑ

Περί µείωσης τελών ενοικίου σε κατάστηµα που στεγάζεται σε ακίνητο του Δήµου, στη θέση «Σάλτς» της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήµου Κεντρικών Τζουµέρκων Ν. Άρτας, για το έτος 2023

5

ΘΕΜΑ

Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου: «WiFi4GR- Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» με κωδικό ΟΠΣ5033070  του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

6

ΘΕΜΑ

«Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το σχολικό έτος 2024 – 2025»

7

ΘΕΜΑ

«Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το σχολικό έτος 2024 – 2025»

8

ΘΕΜΑ

Περί 3ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής Τ.Κ. Παλαιοκατούνου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

9

ΘΕΜΑ

Περί 1ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανακαίνιση – Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Ανεμορράχης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

    10

ΘΕΜΑ

Περί 1ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Αθαμάνιο – Παλαιοκάτουνο – Τετράκωμο)»

     11

ΘΕΜΑ

Περί 4ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής Τ.Κ. Ανεμορράχης»  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

12

ΘΕΜΑ

Περί 1ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Ε. Θεοδωριάνων»

13

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στη θέση «Κολοσβάρα» στην Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

14

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Μεσούντας»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

15

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης παράδοσης της Υπηρεσίας: «Τουριστική Προβολή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων & Δημιουργία Destination Management & Marketing Web Portal για το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων»

16

ΘΕΜΑ

Αίτημα Παράτασης Έργου "Τουριστική Προβολή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Δημιουργία και εκτύπωση Τουριστικού Χάρτη Κεντρικών Τζουμέρκων)

17

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 5644/15.11.2023 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Περί προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης»

18

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 5663/16.11.2023 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν από 01.11.2023 έως 05.11.2023 και από τις 08.11.2023 έως και τις 13.11.2023 στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων»

19

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 5786/24.11.2023 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν από 21.11.2023 έως  και τις 23.11.2023 στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων»

20

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης και υπεύθυνου λογαριασμού του έργου: «Βελτιωτικά έργα δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

21

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρόσληψης ατόμων στο Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (ΟΑΕΔ)

22

ΘΕΜΑ

Παροχή Γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π. Ηπείρου για το 2024

23

ΘΕΜΑ

Περί επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη θέση «Παλαιοχώρι» Αθαμανίου» (οικία Παναγιώτας Καραγιάννη) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

24

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μίσθωσης δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (Parking)

25

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση αίθουσας παλαιού Δημοτικού Σχολείου Γουριανών Τ.Κ. Γραικικού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γουριανών «Χρυσοσπηλιώτισσα»

26

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023

27

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης τροποποίησης του με Α.Π.: 244/15.01.2018 συμφωνητικού μίσθωσης δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Ράμιας της Τ.Κ. Ράμιας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

28

ΘΕΜΑ

Παράταση της με αριθμ. πρωτ. 5238/23-10-2023 σύμβασης προμήθειας: «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών και προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών, στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.»

29

ΘΕΜΑ

Χαρακτηρισμός της  οδού «Άγιος Χαράλαμπος – Κάτω Καλεντίνη» ως επαρχιακής

 

Κατόπιν των περιορισμών - απαγορεύσεων που βάσει νομοθεσίας επιβάλλονται λόγω προεκλογικής περιόδου, τα προς συζήτηση θέματα αναφέρονται είτε σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (άρθρο 65, παρ. 5  του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014) είτε σε θέματα όπου η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προβλέπεται υποχρεωτικά από ειδικότερες διατάξεις ή ορίζονται προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να ληφθεί όπως είναι ενδεικτικά οι αποφάσεις ψήφισης προϋπολογισμού, έγκρισης οικονομικών καταστάσεων, αναμόρφωσης προϋπολογισμού κ.λ.π.. εγγραφή πιστώσεων για διενέργεια προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είτε σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας των πολιτών, είτε στην απρόσκοπτη συνέχεια εκτέλεσης συμβάσεων (ΥΠ.ΕΣ. 46197/18.06.2019).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ