Πρόσκληση 38ης/28-11-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μετά μεσημβρίαν, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

Θέμα 1

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Αγιά Σωτήρα - Ποταμιά" Τ.Κ. Παλαιοκατούνου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 2

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Κυψέλη - Ρουπακιά" Τ.Κ. Κυψέλης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Ποταμιάς" Τ.Κ. Παλαιοκατούνου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης του από 14-11-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βιοκλιματική ανάπλαση χώρων στον οικισμό Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με βάση την παραδοσιακή αρχιτεκτονική για την πραγματοποίηση επετειακών εκδηλώσεων της κήρυξης της Επανάστασης του 1821» για την εξέταση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου

Θέμα 5

Περί έγκρισης του από 21-09-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και Λαογραφικής Ιστορίας» για την εξέταση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου

Θέμα 6

Περί έγκρισης του Πρακτικού 3 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σύναψης δημόσιας σύμβασης της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών βιοκλιματικής αναβάθμισης κοινόχρηστων δημοτικών υποδομών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΤΠΔ)

Θέμα 7

Περί ελέγχου της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης οψιγενών μεταβολών του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από θέση Ομαλή Βουργαρελίου έως Οροπέδιο Βουργαρελίου (Θέση Λυκενάκι) Τ.Κ. Βουργαρελίου» Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. και την συνέχιση της διαδικασίας με σύνταξη πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής προς την μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση για υπογραφή σύμβασης

Θέμα 8

Περί απαλλαγής υπολόγου ΧΕΠ

Θέμα 9

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 5644/15-11-2023 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Περί προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης»

Θέμα 10

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 5663/16-11-2023 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν από 01-11-2023 έως 05-11-2023 και από τις 08-11-2023 έως και τις 13-11-2023 στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 11

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 5786/24.11.2023 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν από 21-11-2023 έως και τις 23-11-2023 στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 12

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την άσκηση έφεσης ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας του Αντώνιου Σβεντζούρης

Θέμα 13

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με Διεκδικητική/Αναγνωριστικής κυριότητας αγωγή της Αδελφότητας Καταρρακτινών Άρτης

Θέμα 14

Εισήγηση – αναμόρφωση τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2023

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος