Πρόσκληση 16ης/16-10-2023 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Ορθή επανάληψη)

Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι  στις16 του μηνόςΟκτωβρίου 2023, ημέραΔευτέρα και ώρα14:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 21217/ΦΕΚ Τεύχος Β 2301/08.04.2023, το άρθρο 11 του Ν. 5043/ ΦΕΚ Α’ 91/13.04.2023, όπως τροποποίησε την παρ.1 άρθρου 67 και παρ.1 άρθρου 167 ν.3852/2010και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασηςστα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

Κατόπιν των περιορισμών - απαγορεύσεων που βάσει νομοθεσίας επιβάλλονται λόγω προεκλογικής περιόδου, τα προς συζήτηση θέματα αναφέρονται είτε σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (άρθρο 65, παρ. 5  του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014) είτε σε θέματα όπου η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προβλέπεται υποχρεωτικά από ειδικότερες διατάξεις ή ορίζονται προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να ληφθεί όπως είναι ενδεικτικά οι αποφάσεις ψήφισης προϋπολογισμού, έγκρισης οικονομικών καταστάσεων, αναμόρφωσης προϋπολογισμού κ.λ.π.. εγγραφή πιστώσεων για διενέργεια προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είτε σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας των πολιτών, είτε στην απρόσκοπτη συνέχεια εκτέλεσης συμβάσεων (ΥΠ.ΕΣ. 46197/18.06.2019).

1.     

ΘΕΜΑ

Περί (8ης) αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023

2.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης και ψήφισης του Προϋπολογισμού, του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και της Στοχοθεσίας του Συνδέσμου Ορεινών Δήμων Περιοχής Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη από Πηγές Βρυζοκαλάμου οικονομικού έτους 2023

3.     

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης ποσού 21.437,79 € από το ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023 – Γ΄ Κατανομή

4.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ  και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτιωτικά έργα δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

5.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής  στην Τ.Κ. Βουργαρελίου»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

6.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ  και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Κτιστάδων Τ.Κ. Κτιστάδων»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

7.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ  και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίουτου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

8.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εξειδικευμένες εργασίες άμεσης ενίσχυσης και αποκατάτασης της φέρουσας ικανότητας των λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης της κεντρικής πλατείας Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

9.     

ΘΕΜΑ

Περί 1ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

           10.  

ΘΕΜΑ

Περί 1ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: ««Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Αθαμανίου και Τ.Κ. Τετρακώμου» 

              11.  

ΘΕΜΑ

Περί 1ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Κτιστάδων Τ.Κ. Κτιστάδων» 

12.  

ΘΕΜΑ

Περί 1ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» 

13.  

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρων νέων παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»  

14.  

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Βουργαρελίου»  

15.  

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρων νέων παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Βουργαρέλι – Γραικικό- Ανεμορράχη)»  

16.  

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση βατότητας Δημοτικής Οδού Γουριανών Χρυσοσπηλιώτισσας»  

17.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης  Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» 

18.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης  Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία  «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»

19.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»

20.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ»

21.  

ΘΕΜΑ

Περί επιμήκυνσης συμβάσεων εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, μακροχρόνια ανέργων  55-67 ετών

22.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού καθαριότητας (δίμηνης διάρκειας) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

23.  

ΘΕΜΑ

Περί λήψης απόφασης για την διάλυση σύμβασης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ