Πρόσκληση 35ης/19-09-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 προ μεσημβρίας, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

Θέμα 1

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 20/2023 μελέτης του έργου: «Βελτίωση βατότητας εσωτερικού οδικού δικτύου ΔΕ Αγνάντων

Θέμα 2

Περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σύναψης δημόσιας σύμβασης της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών βιοκλιματικής αναβάθμισης κοινόχρηστων δημοτικών υποδομών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΤΠΔ)

Θέμα 3

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με αγωγή της ΤΕΚΑΤ ΟΕ κατά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Αρ. Κατάθεσης Δικογράφου: ΑΓ84/04-09-2023)

Θέμα 4

Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, ύψους 3.106.325,00€, μεταξύ του Ταμείου και Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων χορηγούμενου από το Τ.Π.Δ. ως εξής: α) για το ποσό των 3.100.125,00€ κατά ποσοστό 50% από πόρους της ΕΤΕπ και 50% από πόρους του Τ.Π.Δ. και β)  για το ποσό των 6.200,00€ κατά ποσοστό 100% από ίδιους πόρους του Τ.Π.Δ., για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» - ΑΤ05

Θέμα 5

Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, ύψους 345.659,80€, μεταξύ του Ταμείου και Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων χορηγούμενου από το Τ.Π.Δ. από ίδιους πόρους του (100%), για την εκτέλεση του έργου: «Βιοκλιματική ανάπλαση χώρων στον οικισμό Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με βάση την παραδοσιακή αρχιτεκτονική για την πραγματοποίηση επετειακών εκδηλώσεων της κήρυξης της Επανάστασης του 1821», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» - ΑΤ14

Θέμα 6

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδού Μεγάλη Βρύση – Αγία Κυριακή ΤΚ Αθαμανίου»

Θέμα 7

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2/2023  (τροποποίηση) μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας δημοτικής οδού των οικισμών Αθαμάνιο και Σκαλούλα ΤΚ Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 8

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 3/2023 (τροποποίηση) μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας δημοτικής οδού των οικισμών Κονάκια (Σκέζα) και Μακρυκάμπου (Καταφύγιο) της ΤΚ Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 9

Περί απαλλαγής υπολόγου ΧΕΠ

Θέμα 10

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Θέμα 11

Περί ορισμού υπολόγου ΧΕΠ

Θέμα 12

Περί λήψης απόφασης για την διάλυση σύμβασης

Θέμα 13

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 14

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», με τίτλο:  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ  (II)»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος