Πρόσκληση 34ης/13-09-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9:00πμ έως 9:30πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

Θέμα 1

Εξέταση προδικαστικής προσφυγής με αριθμό  ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1315/31-08-2023 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «YOUR CONSULTING PARTNER Ε.Π.Ε.», κατά των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με αριθ. 180/2023 και 187/2023, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 197285 και αντικείμενο τη διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων