Πρόσκληση 32ης/29-08-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 29η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μετά μεσημβρίαν, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

 

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2023

Θέμα 2

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 4215/25-08-2023 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης της προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος