Πρόσκληση 15ης/29-08-2023 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

   Kαλείσθε σε Τακτική «δια ζώσης» Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι στις 29 του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 21217/ΦΕΚ Τεύχος Β 2301/08.04.2023, το άρθρο 11 του Ν. 5043/ ΦΕΚ Α’ 91/13.04.2023, όπως τροποποίησε την παρ.1 άρθρου 67 και παρ.1 άρθρου 167 ν.3852/2010και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασηςστα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί (7ης) αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023

 1.  

ΘΕΜΑ

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ (εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης) έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους  2024

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 4.140,00 € από το ΥΠ.ΕΣ., για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί 2ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής Τ.Κ. Παλαιοκατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Αθαμανίου και Τ.Κ. Τετρακώμου»

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί δωρεάν παραχώρησης χώρου στο Παλαιό Δημαρχείο Αγνάντων, για την στέγαση του Κέντρου Ενημέρωσης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου, της ΜΔΠΠ Ηπείρου, του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α»

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί δωρεάν παραχώρησης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Καταρράκτη στην «Πανελλήνια Ένωση Θυμάτων & Φίλων Θυμάτων Μαρτυρικού χωριού Καταρράκτης  Άρτας» 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18, για την μίσθωση δημοτικου ακινήτου στην Τ.Κ. Θεοδωριάνων (θέση “Λειβάδι”) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης παραχώρησης χώρου και  δαπανών  φιλοξενίας  κατασκηνωτών του Σώματος  Ελλήνων Προσκόπων στα Κεντρικά Τζουμέρκα

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί πρόσληψης ενός ατόμου στο Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (ΟΑΕΔ)

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί  έγκρισης μίσθωσης Τουριστικού Περιπτέρου Καταρράκτη

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μίσθωσης δημοτικού κτηρίου στην πλατεία Παναγιάς της Τ.Κ. Μελισσουργών

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης των δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου των Τ.Κ. Βουργαρελίου και Τ.Κ. Καταρράκτη, στον Αθλητικό Όμιλο Κεντρικών Τζουμέρκων (Α.Ο.Κ.)

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 4215/25-08-2023 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης της προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στην 9η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ