Πρόσκληση 31ης/22-08-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 22η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 προ μεσημβρίας, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

Θέμα 1

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση της ανοικτής διαδικασίας για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 2

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 70-7135.002 με τίτλο: «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού»

Θέμα 3

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αναφορικά με εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία πρόσκληση για την καταβολή δεδουλευμένων

Θέμα 4

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αναφορικά με εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία  πρόσκληση για την καταβολή δεδουλευμένων

Θέμα 5

Περί έγκρισης της μελέτης: «Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Κτιστάδων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος