Πρόσκληση 30ης/08-08-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 8η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μετά μεσημβρίαν, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην με ΑΠ 2502/26-04-2023 Πρόσκληση (Κωδ. Πρ. Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2023-2024) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

Θέμα 2

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην με ΑΠ 2502/26-04-2023 Πρόσκληση (Κωδ. Πρ. Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2023-2024) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

Θέμα 3

Περί έγκρισης της μελέτης: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ Παλαιοκατούνου και ΤΚ Κάτω Αθαμανίου»

Θέμα 4

Περί έγκρισης της μελέτης: «Βελτίωση βατότητας οδών ΔΕ Μελισσουργών»

Θέμα 6

Περί έγκρισης της μελέτης: «Βελτίωση βατότητας οδών ΤΚ Βουργαρελίου »

Θέμα 7

Περί ορισμού υπολόγου ΧΕΠ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος