Πρόσκληση 29ης/08-08-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 8η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μετά μεσημβρίαν, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης τροποποίησες του Προϋπολογισμού έτους 2023

Θέμα 2

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Θέμα 3

Περί λήψης απόφασης για την διάλυση σύμβασης

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικών της ανοικτής διαδικασίας για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος