Πρόσκληση 14ης/08-08-2023 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι  στις 8 του μηνός Αυγούστου 2023, ημέραΤρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 21217/ΦΕΚ Τεύχος Β 2301/08.04.2023, το άρθρο 11 του Ν. 5043/ ΦΕΚ Α’ 91/13.04.2023, όπως τροποποίησε την παρ.1 άρθρου 67 και παρ.1 άρθρου 167 ν.3852/2010και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασηςστα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1.      

ΘΕΜΑ

Περί (6ης) αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023

2.      

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, σχολικού έτους 2023-2024

3.      

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Διστράτου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4.      

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλουΠροσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στον οικισμό Νευρόπολις Τ.Κ. Τετρακώμου»

5.      

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της 9/2023 Απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2022

6.      

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης χώρου δίπλα στην παιδική χαρά της Τ.Κ. Μεσούντας, για έκθεση ξύλινων χειροτεχνιών

7.      

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18, για την μίσθωση δημοτικής έκτασης στον οικισμό Βουργαρελίου της Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8.      

ΘΕΜΑ

Περί 4ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικά έργα δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου»

9.      

ΘΕΜΑ

Περί 4ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρων νέων παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

10.  

ΘΕΜΑ

Περί 4ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

11.  

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Μελισσουργών και επέκταση δικτύου ύδρευσης»

12.  

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, έτους 2023

13.  

ΘΕΜΑ

Περί χορήγησης σύμφωνης γνώμης για την εκμίσθωση και την χορήγηση έγκρισης επέμβασης από την Διεύθυνση Δασών, προκειμένου για έκδοση άδειας εγκατάστασης του έργου: «Υφιστάμενη κτηνοτροφική εγκατάσταση 19 αγελάδων ελευθέρας βοσκής ή 9,50 Ι.Ζ.» που βρίσκεται στην θέση «Μελίση» Κτηματικής Περιφέρειας Καταρράκτη Δ.Ε. Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

14.  

ΘΕΜΑ

Περί ένταξης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στις προβληματικές Περιοχές Κατηγορίας Α’ της ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/30.10.1992 (ΦΕΚ 667/Β΄)

15.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Στοχοθεσίας 2023 του Συνδέσμου Ορεινών Δήμων Περιοχής Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη από Πηγές Βρυζοκαλάμου

16.  

ΘΕΜΑ

Περί καθορισμού βοσκήσιμης έκτασης για τον κτηνοτρόφο Κάτσινο Χρυσόστομο στην ΔΕ Μελισσουργών

17.  

ΘΕΜΑ

Περί καθορισμού βοσκήσιμης έκτασης για τον κτηνοτρόφο Κάτσινο Ανδρέα στη ΔΕ Μελισσουργών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ