Πρόσκληση 28ης/01-08-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 1η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μετά μεσημβρίαν, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

Θέμα 1

Περί λήψης απόφασης για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, που ανοίχθηκε με τη με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 44/27-4-2023 αγωγή της Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΡΡΑΟΝ ΑΕ» ΑΓΩΓΗ ενώπιον του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Εφετείου Ιωαννίνων

Θέμα 2

Περί λήψης απόφασης για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς που ανοίχθηκε με τη με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 42/26-4-2023 ΑΓΩΓΗ της Εργολάβου Δημοσίων Έργων Ευαγγελίας ΚΑΛΛΙΑ του Ιωάννη ενώπιον του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Εφετείου Ιωαννίνων

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Αμπέλια - Θεοδωρέικα" Τ.Κ. Τετρακώμου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού «Παλαιοκάτουνο – Βαρκά» Τ.Κ. Παλαιοκατούνου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 5

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Ξηρού – Κοντοδήμα Τ.Κ. Παλαιοκατούνου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 6

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Τμήματος ‘’Πτέρη – Ανεμορράχη’’ ΤΚ Κεντρικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 7

Περί έγκρισης πρακτικού (αιτιολόγηση προσφοράς) της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού «Κυψέλη-Ρουπακιά» Τ.Κ. Κυψέλης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 8

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδού Μεγάλη Βρύση – Αγία Κυριακή ΤΚ Αθαμανίου»

Θέμα 9

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 10

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 00-6434.001 με τίτλο: «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για την διοργάνωση παιδικής εκδήλωσης (Αντράλα)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος