Πρόσκληση 27ης/31-07-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προ μεσημβρίας, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

Θέμα 1

Εξέταση προδικαστικής προσφυγής με αριθμό  ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1080/17-07-2023 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», κατά των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με αριθ. 152/2023 και 17/2022, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195250 και αντικείμενο τη βελτίωση της βατότητας αγροτικής οδού από Καταφύγιο Θεοδωριάνων έως Κάτω Κωστηλάτα Θεοδωριάνων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος