Πρόσκληση 25ης/17-07-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μετά μεσημβρίαν, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

 

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2023

Θέμα 2

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Μικροσπηλιά – Κάμπος Τ.Κ. Μικροσπηλιάς Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού ''Πέρα Νευρόπολις – Νευρόπολις'' ΤΚ Τετρακώμου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Καπρούτσου – Προφήτης Ηλίας" Τ.Κ. Κεντρικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 5

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Διάσελο - Φλούδα" Τ.Κ. Τετρακώμου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 6

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Γωνιά - Κριτσούνη" ΤΚ Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 7

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και Λαογραφικής Ιστορίας»

Θέμα 8

Περί έγκρισης της μελέτης: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης Καταρράκτη»

Θέμα 9

Περί έγκρισης της μελέτης: «Ανάδειξη μονοπατιού προς Ιερό Ναό Αναλήψεως Γουριανών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 10

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση υποδομών εγγείων βελτιώσεων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος