Πρόσκληση 12ης/17-07-2023 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την 17 του μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 21217/ΦΕΚ Τεύχος Β 2301/08.04.2023, το άρθρο 11 του Ν. 5043/ ΦΕΚ Α’ 91/13.04.2023, όπως τροποποίησε την παρ.1 άρθρου 67 και παρ.1 άρθρου 167 ν.3852/2010και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασηςστα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 4.400,00 € από το ΥΠ.ΕΣ., για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαϊου 2023

2

ΘΕΜΑ

Περί (5ης) αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023

3

ΘΕΜΑ

Περί 3ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Διστράτου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4

ΘΕΜΑ

Περί 2ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5

ΘΕΜΑ

Περί 3ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή νέου γηπέδου 5Χ5 Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή νέου γηπέδου 5Χ5 Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης κλαδέματος πλατάνων στο ρέμα «Γκοφρίτος» της Τ.Κ. Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

9

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης της 17ης Παντζουμερκιώτικης Συνδιάσκεψης

 

10

ΘΕΜΑ

Παραχώρηση κατά χρήση της «πλατείας Κοιμήσεως της Θεοτόκου» του οικισμού Αγνάντων της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

11

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, έτους 2023

12

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης, στην Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Βουργαρελίου, για τον εορτασµό της επετείου κήρυξης της επανάστασης του 1821 στα Τζουµέρκα

13

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για την πώληση εποχικών τοπικών προϊόντων από τον Βεντίστα Παναγιώτη του Χρήστου

14

ΘΕΜΑ

Έγκριση προσλήψεων εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

15

ΘΕΜΑ

Περί συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (ΟΑΕΔ)

16

ΘΕΜΑ

Περί ανάγκης ονομασίας οδού στην Τ.Κ. Μικροσπηλιάς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

17

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης εκδήλωσης Μαρτυρικού Χωριού Καταρράκτη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ