Πρόσκληση 19ης/23-05-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με αγωγή της ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕ κατά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Αρ. Κατάθεσης Δικογράφου: ΑΓ44/27-04-2023)

Θέμα 2

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με αγωγή της Ευαγγελίας Κάλλια του Ιωάννη κατά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Αρ. Κατάθεσης Δικογράφου: ΑΓ42/26-04-2023)

Θέμα 3

Περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ., του ενταγμένου έργου: «Βιοκλιματική ανάπλαση χώρων στον οικισμό Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με βάση την παραδοσιακή αρχιτεκτονική για την πραγματοποίηση επετειακών εκδηλώσεων της κήρυξης της Επανάστασης του 1821» στο Ειδικό Αναπτυξιακό «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του

Θέμα 4

Περί λήψης απόφασης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σε δημοτικό χώρο στον οικισμό Μικροσπηλιά, της Τ.Κ. Μικροσπηλιάς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 5

Περί λήψης απόφασης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σε δημοτικό χώρο στον οικισμό Ανεμορράχη, της Τ.Κ. Ανεμορράχης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 6

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής αναβάθμισης κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 7

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανήλικων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 8

Περί έγκρισης Πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού «Αμπέλια – Θεοδωρέικα» Τ.Κ. Τετρακώμου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 9

Περί έγκρισης Πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού «Παλαιοκάτουνο – Βαρκά» Τ.Κ. Παλαιοκατούνου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 10

Περί έγκρισης Πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού «Κυψέλη-Ρουπακιά» Τ.Κ. Κυψέλης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 11

Περί έγκρισης Πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Τμήματος ‘’Πτέρη – Ανεμορράχη’’ ΤΚ Κεντρικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 12

Περί έγκρισης Πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Ξηρού – Κοντοδήμα Τ.Κ. Παλαιοκατούνου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 13

Περί περαίωσης των εργασιών της σύμβασης και παραλαβή της μελέτης: «Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το ΜΥΗΕ Κορακάδων»

Θέμα 14

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσια της υπ’ αριθμ.  143/10-04-2023 (ΟΠΣΑΑ M2953931) 2ης πρόσκλησης της ΟΤΔ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ  Α.Ε- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δ.τ. ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) » για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  ( ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19 : «Τοπική ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων  (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014-2020», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση  19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υπο-δράση 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος