Πρόσκληση 18ης/08-05-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 8η του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ., για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

Θέμα 1

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Πέρα Νευρόπολις - Νευρόπολις Τ.Κ. Τετρακώμου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 2

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπογραφή του Πρακτικού στα πλαίσια της ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς (κατ’άρθρο 72 παρ. 1 εδ΄ Ν. 3852/2010 και 126 Β Κ.Δ.Δ.) μεταξύ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και της ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος