Πρόσκληση 17ης/02-05-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 2η του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ., για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Μικροσπηλιά – Κάμπος Τ.Κ. Μικροσπηλιάς Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 2

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Διάσελο - Φλούδα" Τ.Κ. Τετρακώμου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Καπρούτσου – Προφήτης Ηλίας" Τ.Κ. Κεντρικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού ''Ποταμιάς'' ΤΚ Παλαιοκατούνου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 5

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Γωνιά - Κριτσούνη" ΤΚ Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος