Πρόσκληση 16ης/28-04-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Απριλίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2/2023 μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας δημοτικής οδού των οικισμών Αθαμάνιο και Σκαλούλα ΤΚ Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 2

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 3/2023 μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας δημοτικής οδού των οικισμών Κονάκια (Σκέζα) και Μακρυκάμπου (Καταφύγιο) της ΤΚ Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσια της υπ’ αριθμ.  143/10-04-2023 (ΟΠΣΑΑ M2953931) 2ης πρόσκλησης της ΟΤΔ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ  Α.Ε- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δ.τ. ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) » για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  ( ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19 : «Τοπική ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων  (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014-2020», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση  19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υπο-δράση 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια

Θέμα 4

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Θέμα 5

Περί ορισμού υπολόγου ΧΕΠ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος