Πρόσκληση σύγκλησης 7ης/17-03-2023 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική Μεικτή «Δια ζώσης», τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και με «Τηλεδιάσκεψη», μέσω της εφαρμογής Ζoom, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την 17η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 375/Α.Π: 39167/02.06.2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., τα άρθρα 41 & 78 του Ν.4954/ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 13498/ΦΕΚ 1192, τεύχος Β'/03.03.2023   και τα άρθρα 3 & 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1.     

ΘΕΜΑ

Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, Τμήματος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Ληξίαρχοι – Πρακτικογράφος), Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Νομού Άρτας, για το έτος 2023

2.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προμήθειας στεφανιών για εθνικές ή τοπικές εορτές, καθώς και τελετές του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023

3.     

ΘΕΜΑ

Περί χαρακτηρισμού της υφιστάμενης οδού μεταξύ των οικισμών Αθαμάνιο – Σκαλούλας, ως συνδετήριας δημοτικής οδού των οικισμών Αθαμάνιο και Σκαλούλα της Τ.Κ. Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4.     

ΘΕΜΑ

Περί χαρακτηρισμού της υφιστάμενης οδού μεταξύ των οικισμών Κονάκια (Σκέζα) και Μακρυκάμπου (Καταφύγιο) της Τ.Κ. Αγνάντων ως συνδετήριας Δημοτικής οδού των οικισμών Κονάκια (Σκέζα) και Μακρυκάμπου (Καταφύγιο) της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Αθαμάνιο - Θεοδώριανα, στη θέση Αγία Κυριακή»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Καταρράκτες Θεοδωριάνων»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7.     

ΘΕΜΑ

Περί Συγκρότησης Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8.     

ΘΕΜΑ

Καθορισμός θέσης Στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Πλατεία του οικισμού Κτιστάδων της Τ.Κ. Κτιστάδων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

9.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης υπεκµίσθωσης καταστήµατος στην Τ.Κ. Παλαιοκατούνου του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων

10. 

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ.Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

11. 

ΘΕΜΑ

Περί 1ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ Παλαιοκατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

12. 

ΘΕΜΑ

Περί 1ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

13. 

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ Ανεμορράχης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

14. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης κοπής δένδρου στον οικισμό «Τελήσι» της Τ.Κ. Αθαμανίουτου ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων

15. 

ΘΕΜΑ

Περί χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ψήσιµο καλαµποκιού στη θέση «Γωνιά» της Τ.Κ. Κάτω Αθαµανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

16. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θεοδωριάνων «Άνθιμος Αργυρόπουλος», για δωρεάν παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Θεοδωριάνων στις 12/08/2023»

17. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 468/08-02-2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

18. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 499/10-02-2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης – διακοπή υδροδότησης λόγω κατάπτωσης στην πηγή Ρομπόλα της Τ.Κ. Ράμιας

19. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 785/06-03-2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή από τις 04-03-2023 έως και τις 06-03-2023

20. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 867/13-03-2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή από τις 06-03-2023 έως και τις 08-03-2023

21. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 876/13-03-2023 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης της προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.

 Μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για τον τρόπο (είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) συμμετοχής σας σε αυτή (Προθεσμία ενημέρωσης: Παρασκευή 17/03/2023, ώρα: 11.30 π.μ.).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ