Πρόσκληση σύγκλησης 6ης/10-03-2023 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλιτην 10η  Μαρτίου  2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα19.00 μ.μ., «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» (μεικτή συνεδρίαση), τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και μέσω της εφαρμογής Ζoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 375/Α.Π: 39167/02.06.2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., τα άρθρα 41 & 78 του Ν.4954/ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 13498/ΦΕΚ 1192, τεύχος Β'/03.03.2023 και τα άρθρα 3 & 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί ψήφισης προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, έτους 2023

 

Μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για τον τρόπο (είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) συμμετοχής σας σε αυτή. (Προθεσμία ενημέρωσης: Παρασκευή 10/03/2023, έως ώρα: 13.00 μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ